0824 691 888
Phòng kinh doanh
  0366 665 667
  sonjocell@gmail.com
Chăm sóc khách hàng
  0366 665 667
  sonjocell@gmail.com